این میله های شش پر در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید می شوند و سپس در کارخانه های مورد نظر بنا به خواص و ویژگی
هایی که هر کدام از آن ها دارا می باشند، برای تولید محصوالت نهایی استفاده می شوند.

شش پر آلومینیوم چیست؟

منظور از شش پر آلومینیوم، همان شش ضلعی است که با استفاده از آلیاژ های مورد نظر شما به صورت تو پر و اکسترود شده تولید می شوند که در اندازه های مختلف و با توجه به سفارش و نیاز شما به شما عرضه می شوند. انواع شش پر های مختلف را می توانید از سایت آلومینیوم کاردان دریافت کنید که انواع مختلف آن ها با توجه به آلیاژی که دارند و همچنین سایز آچارگیر ها متفاوت است و با توجه به آچار خور های آن می توان سایز آن ها را تعیین کرد.

ویژگی و خصوصیات آلومینیوم شش پر چیست؟

1 .تمامی آن ها از مقاومت باالیی برخوردار هستند.
2 .پر کاربرد ترین فلز هستند زیرا قابلیت بازیافت دارند.
3 .دوام و پایداری باالیی دارند.
4 .عمری بسیار طوالنی دارند.
5 .دارای وزن سبکی هستند.
6 .ساختار آن ها کامًال قوی و مقاوم است.
7 .دچار خوردگی نمی شوند.
8 .برای ساخت آن ها استاندارد های سطح باالیی رعایت می شود.
9 .برای ساخت و تولید پروفیل آلومینیوم شش پر یا همان شش ضلعی از دستگاه ها و ماشین آالتی استفاده می شود که از مجهز
ترین و به روز ترین ها هستند.

کاربرد شش پر آلومینیومی در چه صنایعی است؟

از جمله کاربرد های این فلز شش ضلعی را می توان در صنعت های مختلف مانند ساختمان سازی، حمل و نقل، ساخت وسایل و تجهیزات مورد نیاز کشاورزی و خودرو سازی نام برد. از دیگر کاربرد آن در صنایع نظامی برای ساخت ادوات نظامی است و دلیل اصلی این کاربرد این است که آلومینیوم خاصیت غیر مغناطیسی دارد، می تواند در ابعاد و اندازه های مختلف به راحتی شکل بگیرد و با توجه به نیاز و سفارش مشتری ساخته شود و همچنین می توان از آلیاژ های متنوعی در تولید و ساخت آن ها استفاده کرد.