اکستروژن آلومینیوم فرآیندی است که در آن بیلت به کمک رام به داخل محفظه رانده شده و از سوی دیگر بسته به شکل قالب، محصول خروجی متناسب با شکل قالب و افزایش طول از سوی دیگر خارج می شود. این فرآیند مشابه فشار دادن تیوب خمیر دندان و خروج خمیر دندان از آن می باشد .شکلهای خروجی از دستگاه اکستروژن می تواند تو پر،تو خالی یا نیمه پر باشد.

اکستروژن آلومینیوم چیست؟

در سال های اخیر اکستروژن سرد که هماکنون با استفاده از روش ضربهای حتی برای فوالد ها نیز امکانپذیر است توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ممکن است در محصول نهایی اختالف مقطع زیادی ایجاد شده باشد،

مراحل فرآیند اکستروژن آلومینیوم

فرآیند اکستروژن طی مراحل زیر انجام می شود:

  • پیشگرم بیلت
  • بارگذاری بیلت و حرکت رام جهت انتقال بیلت داخل کانتینر
  • اکسترود بیلت با خروج از قالب
  • برش مقطع و پیر سختی طبیعی یا مصنوعی
  • استرچ مقطع
  • در صورت نیاز به رسیدن به تمپر خاص انجام عملیات حرارتی

انواع اکستروژن آلومینیوم

دو روش عمومی اکستروژن در صنعت آلومینیوم ،اکستروژن مستقیم و غیرمستقیم می باشد.

DC(Direct Extrusion) :مستقیم اکستروژن

در این روش بیلت گرم شده ، رام و محصول هم جهت حرکت می کنند و پرس، رام را با فشار به داخل کانتینر هل می دهد.

اکستروژن غیر مستقیم: Extrusion Indirect

در این روش جهت حرکت کانتینرو محصول اکستروژن، مخالف یکدیگر هستند. بیلت گرم و کانتینر که بیلت داخل آن می باشد با هم به سمت قالب که ثابت می باشد حرکت می کنند.

برخی از اصطالحات در اکستروژن آلومینیوم

پیر سختی )Ageing : )فرآیند تنش زدایی در فلز می باشد.

خنک کاری)Quench : )افزایش دمای فلز تا حد مشخص سپس خنک کاری سریع تا یک دمای خاص به منظور رسیدن به سختی مورد نظربه منظوربهبود استحکام آلیاژ های گروههای 2xxx و 6xxx و 7xxx می توان از خنک کاری )Quench )استفاده کرد.

T5 :بعد از خروج پروفیل از دستگاه اکستروژن ،دما با کمک جریان هوا به سرعت کاهش می یابد که این سبب رسیدن به سختی مورد نظر (۸-۱۲ وبستر) می شود.
(651 (T6 :بعد از خروج پروفیل از دستگاه اکستروژن، عملیات خنک کاری بوسیله آب انجام می شود تا سختی باالتر حاصل شود (بالای۵.۱۳ وبستر)
عملیات سخت کاری در هوای آزاد معموال ۲ تا ۳ روز طول می کشد که به آن پیر سختی طبیعی گفته می شود اما سخت کاری با کمک آب ،زمان کمتری نیاز دارد که پیر سختی طبیعی نامیده می شود.
تفاوت اصلی بین T6 و T5 در میزان استحکام آنها می باشد، استحکام T6از T5 بیشتر می باشد در بقیه موارد مشابه یکدیگر می باشند ، در خصوص قیمت به دلیل تفاوت در پروسه تولید، قیمت T6 از T5 کمی باالتر می باشد.

سری 7xxx تمپر بیشتر به شکل 0 و (651)T6 تولید می شود.

 

آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده در اکستروژن

سری 1xxx

دارای ۹۹ %آلومینیوم یا بیشتر می باشد.این گروه به دلیل نقطه ذوب پایین تر ، خاصیت جوشکاری مناسب و هدایت الکتریکی بالا در خطوط انتقال نیرو مورد مصرف قرار می گیرند.به دلیل مقاومت خوردگی باال درتجهیزات شیمیایی، مبدل های حرارتی، تجهیزات آشپزخانه و دکوراسیون استفاده می شوند.

سری 2xxx
آلیاژهای گروه 2xxx ترکیب آلومینیوم و مس عنصر غالب می باشد. دامنه گسترده مقاومت دمایی آنها تا دمای باالی 150 درجه سانتیگراد سبب شده تاعموما در صنایع نظامی و هوا فضا مورد استفاده قرار گیرند.با توجه به استحکام باال در ساخت پرچ ها،قالپاق کامیون بکار می رود.

سری 3xxx

آلیاژهای گروه 3xxx با غالب عنصرمنیزیوم ضد زنگ می باشند که به طور گسترده در صنعت استفاده می شوند.علیرغم استحکام پایین ، پلاستیسیته بالا وقابلیت جوشکاری باال در قطعات ماشینکاری که نیاز به شکل دهی خوب دارند مورد استفاده قرار میگیرند. مقاومت حرارتی بالا سبب شده تا در تجهیزات آشپزخانه ،و انتقال حرارت مناسب، آنها رادر نیروگاهها ،ولوهای فشار ،لوله ها ورادیاتور کاربردی نموده است.

سری 4xxx
این آلیاژ ترکیبی از آلومینیوم با غالب عنصرسیلیس می باشد.این گروه آلیاژی قابل عملیات حرارتی و غیرقابل عملیات حرارتی میباشد،با افزایش میزان سیلیس نقطه ذوب آن پایین آمده و خاصیت سیالیت آن بهبود می یابد.

سری5xxx

این آلیاژ ترکیبی از آلومینیوم با غالب عنصرمنیزیم می باشد که در گروه غیرقابل عملیات حرارتی قرار می گیرد.اما در بین آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی باالترین استحکام را دارد.قابلیت جوشکاری باال سبب شده تا در پل سازی ،ساختمان سازی و مخازن تحت فشار وکشتی سازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاومت خوردگی باال ،قابلیت ماشینکاری وظاهر خوب بعد از آنودایز آن را مناسب در صنایع کشتی سازی ،خودرو،هواپیما،یخچال واجزای موشک نموده است.

سری 6xxx

یکی از مهمترین آلیاژهای قابل اکستروژن سری 6xxx می باشد.که عناصر منیزیم و سیلیس در آن غالب می باشند.و در این گروه 6063 با شفافیت سطح باال و قابلیت هدایت الکتریکی ، پرکاربردترین آنها است. مقاومت عالی در برابرخوردگی شامل ترکهای ناشی از تنش مانند زمانی که تحت عملیات حرارتی قرار می گیرد عامل دیگر انتخاب این آلیاژبرای ساخت هیت سینک و لوله می باشد.

کیفیت سطح باالی این آلیاژ آن را انتخابی مناسب برای پوششهای رنگی ، آنودایز و دکوراسیون نموده است. این گروه قابلیت عملیات حرارتی،شکل پذیری، جوشکاری وماشینکاری را دارند که در پنجره و درب، داکت ها و نوارهای LED مورد استفاده قرار میگیرد.

سری 7xxx

عنصر اصلی این گروه روی می باشد. استحکام بالای این آلیاژ (۷۰۷۵ بالاترین استحکام در این سری را دارا می باشد)در گروههای آلیاژی آلومینیوم سبب شده تا در صنعت هوا فضا و هواپیما مورد مصرف قرار گیرد.

موارد عمومی مصرف اکستروژن آلومینیوم

چارچوب درب و پنجره

لوله های انتقال آب

مبلمان و هندریل

داکت های الکتریکی و اتصاالت

معماری و ساختمان سازی

وقتی شما تصمیم به کار با آلومینیوم می گیرید متناسب با کاربرد بایستی آلیاژ مناسب را انتخاب کنید

کارپذیری

قابل جوشکاری

قابل ماشینکاری

مقاومت در برابر خوردگی

قابل عملیات حرارتی

استحکام